Udruženje za zaštitu velike droplje uspešno je realizovalo još jedan istraživački projekat pod nazivom „Flora i fauna Pašnjaka velike droplje“.

Ilirski zvezdan (Galatella sedifolia) pronađen je i mapiran na 65 lokacija, ritska sova (Asio flammeus) pronađena je na 14 lokacija i broj utvrđenih jedinki procenjuje na 60-70 parova, barska kornjača (Emys orbicularis) na 15 lokacija i ukupno 250-300 jedinki, orao krstaš (Aquila heliaca) na 2 lokacije, sa ukupno 2 gnezdeća para i 4 mlade jedinke koje se sporadično viđaju na prostornim celinama Siget i Jaroš. Što se tiče botaničkih istraživanja, utvrđeno je prisustvo 65 zaštićenih vrsta biljaka, na ukupno 61 lokalitetu na sve tri celike zaštićenog dobra. Značaj ovog istraživanja je u doprinosu upoznavanja flore severnog Banata i ukazivanju na njenu očuvanost. Pojedina staništa daju utisak reliktnog karaktera, što je značajno ako se uzme u obzir mali procenat celokpunog područja slatina pod zaštitom, te je izuzetno važno da se ova staništa sačuvaju u obliku kakva su trenutno. Tokom istraživanja faune utvrđeno je prisustvo 18 vrsta stenica na 11 lokaliteta u rezervatu i 13 lokaliteta u neposrednoj blizin, zatim 3 vrste guštera, 4 vrste žaba, 2 vrste zmija i jedna vrsta kornjače, na ukupno 11 lokaliteta. Na dva prstenovačka kampa ustanovljeno je ukupno 637 jedinki i 38 vrsta, od kojih je jedna vrsta prvi put zabeležena u ovom zaštićenom dobru.

U sklopu projekta zamenjeno je desetak oštećenih veštačkih duplji i postavljeno je 30 novih za modrovrane i 20 za sive vetruške, kao i 10 platformi za gnežđenje orla krstaša. Odštampano 400 edukativnih brošura, 100 postera, 60 platnenih torbi i 28 dukseva. Materijal je podeljen učesnicima kampova i ostalih projektnih aktivnosti i distribuiran na manifestacijama na kojima je udruženje uzelo učešće.

Pored intervjua za radio, televiziju i novine, zabeleženo je i učeće na Prvom poljoprivrednom sajmu u Kikindi, gde je i održano predavanje na temu Zaštite staništa velike droplje, a takođe i učešće na Ecotour sajmu u Novom Bečeju.

Tokom realizacije projektnih aktivnosti vezanih za botanička istraživanja u okviru projekta primećeno je više desetina hektara preorane površine u zaštićenom prirodnom dobru. U pitanju je atar sela Sajan. U prilogu su fotografije na kojima se vidi da su na mestima gde je tanjiran/oran rubni deo netaknute slatine rasle zakonom zaštićene biljne vrste – sa priloga 2 Strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta: slatinski cvet (Limonium gmelini), pontski pelin (Artemisia pontica), slatinski pelin (Artemisia santonicum), slatinski zvezdan (Galatella sedifolia), kantarion (Hypericum perforatum), devesilje (Peucedanum officinale) – hraniteljka ugroženog leptira Gortyna borelii „Natura 2000“ vrste. S obzirom na izneto Udruženje za zaštitu velike droplje podnelo je prijavu Inspekciji Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine. Izvršen je inspekcijski nadzor i uviđaj stanja, nakon čega slede dalje zakonske mere.

Ukupan broj volontera koji su učestvovali u istraživačkim kampovima je 16.